W tym wpisie zostanie omówione importowanie projektów (import zewnętrznych bibliotek jar) z starego IDE Eclipse do Android Studio. Po uruchomieniu IDE należy wybrać przedostatnią opcję “Import project (Gradle, Eclipse ADT, etc.)“, następnie podać ścieżkę do kodu źródłowego aplikacji i aplikacja zostanie skonwertowana.

W moim przypadku dla importu mojej aplikacji wymagało kilku stosownych poprawek, aby projekt się skompilował poniżej kod pliku build.gradle

// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
if (hasProperty("buildScan")) {
  buildScan {
    licenseAgreementUrl = 'https://gradle.com/terms-of-service'
    licenseAgree = 'yes'
  }
}
buildscript {
  repositories {
    mavenCentral()
    maven { url 'https://maven.google.com' }
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.1.0'
  }
}

allprojects {
  repositories {
    mavenCentral()
    maven { url 'https://maven.google.com' }
    google()
    jcenter()
  }
}
import dep

Widoczny po lewej kreator importowania bibliotek zewnętrznych ( plik jar) otwiera się po wybraniu następujących pozycji: File > Project Structure > Dependencies, następnie klikamy w ikonę plusa.
Następnie podałem ścieżkę do pliku widoczną na zrzucie ekranu.

Screenshot 20190505 120924

Aplikacja na początku ma ekran kalibracyjny na częstotliwości 1000 Hz. Następnie używając przycisku włącz wybieramy minimalną głośność (w dB) przy której słyszymy
dźwięk generowanego sygnału sinusoidy.

Po kalibracji musimy przejść przez przez częstotliwości od 125 Hz do 8000 Hz i ustawić odpowiedni poziom głośności w decybelach gdy dźwięk jest słyszalny.

Program jest aplikacją napisaną na zaliczenie przedmiotu przetwarzania sygnałów akustycznych dla Wojskowej Akademii Technicznej.

Screenshot 20190505 121239 1

Na ostatnim ekranie aplikacja wyświetla wykres z opisem stanu słuchu i wynikiem, wg. algorytmu.

Użyłem API docelowego w wersji 26 (Android 8.0 Oreo) i projekt skompilował się poprawnie.

Mogę omówić kod aplikacji w następnych wpisach, dlatego zapraszam do dyskusji.

Skompilowana aplikacja Android