Spis treści

Chcę zaznaczyć, że dzisiejszy wpis ma pokazać jedynie, że emoji komunizmu istnieje w standardzie Unicode. Może to dziwić, jednak ustrój komunizmu na zachodzie jest odbierany cieplej niż w Polsce.

Oto omawiana emotikona ☭ (U+262D), która została dodana do standardu Unicode w wersji 1.1 w 1993 roku[1]. Oznacza to, że ta emotikona występuje w prawie wszystkich nowoczesnych urządzeniach i dodana została do standardu dwa lata po upadku ZSRR.

Logo standardu Unicode
Logo standardu Unicode

Dlaczego emoji sierpa i młota w ogóle istnieje?

Pierwszym głównym powodem jest, że komunizm jest legalny w większości krajów Zachodu i istnieją tam partie komunistyczne, dlatego taka emotka powstała.
W Polsce wykorzystywanie symboliki komunistycznej jest karalne i podlega pod Art. 256 §  2. Kodeksu Karnego który brzmi: “Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.”[2]

Komunikacja w dawnych czasach

Aby usprawnić łatwość obsługi pierwszych telefonów w komunikacji wiadomościach SMS. Pomimo, że w Polsce używanie symboliki komunistycznej jest zakazane, nowe kraje również podążają w tym kierunku. Ostatnio używanie symboli komunistycznych zostało zakazane w 2016 w Brazylii.[4]

Telefon Samsung z Emoji Komunizmu
Komunikacja przy pomocy pierwszych urządzeń mobilnych wiadomościami tekstowymi

Jednak w roku 1993 po upadku państw bloku wschodniego istniało na świecie wiele partii używających symboliki komunistycznej i to zapewne było głównym powodem dodania tej emotikony do standardu Unicode[1].

Kary w Polsce

W Polsce karą grożącą za rozprzestrzenianie symboliki komunistycznej grozi kara do 2 lat[2]. Dodany do standardu symbol, występuje praktycznie w każdym urządzeniu, w mojej ocenie, jak w ocenie orzecznictwa polskich sądów nie jest to ani druk, prezentacja, ani przedmiot. Zaznaczam, że użyta grafika w miniaturce jest jedynie zobrazowaniem symbolu Unicode dostosowaną do specyfiki strony.

Ostatni powód istnienia emotikony ZSRR

Emotikona nie przedstawia jako takiego ustroju jaki panował ZSRR i bloku wschodnim, gdyż powstała ona wcześniej[4]. Pierwsi działacze komunistyczni zawłaszczyli logo sierpa i młota wg. niektórych działaczy idei lewicowej, wprowadzając diametralnie inny ustrój, niż ten który miał spełniać ideę społeczeństwa bezklasowego.

Sowiecki znaczek pocztowy z ukradzioną komunistyczną symboliką
Ukradziona symbolika aby brutalnie propagować totalitarne systemy

Spadkobiercy komunizmu

Czy w dzisiejszej Europie są partie, które są spadkobiercami partii sprzed upadku muru berlińskiego?
Jedynie w Czechach istnieje partia, która nawiązuje do czasów komunistycznych, w pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej bezpośrednio takich partii nie ma. Trzydzieści lat temu partie komunistyczne miały duży wpływ na opinię publiczną, na Zachodzie próbowano zmodyfikować doktrynę próbując wprowadzić tzw. eurokomunizm.

Eurokomunizm

Stworzono alternatywę wobec dla komunistów w stosunku do partii komunistycznych bloku wschodniego. Zakładano odrzucenie totalitarnego leninizmu, ideologii rewolucji społecznej i dyktatury proletariatu. Głoszono ideę kompromisu historycznego między klasami. W polityce zagranicznej eurokomuniści stawiali na EWG i opowiadali się za likwidacją militaryzacji obu bloków. [3]

Emoji komunizmu jako symbol narodowy na świecie

Sierp i młot w herbie narodowym Austrii nie jest związany z komunizmem, razem ze złotą murowaną koroną nawiązuje do idei solidarności klas społecznych: robotników, chłopów i mieszczaństwa.[3] Godłem Komunistycznej Partii Chin jest stylizowana wersja sierpa i młota. Zgodnie z art. 53 Konstytucji Komunistycznej Partii Chin „godło i flaga partii są symbolem i znakiem Komunistycznej Partii Chin”. Sierp i młot jest również powszechny w państwach socjalistycznych, takich jak np. Kuba, Korea Północna, Wietnam i Laos. [4]

Austria Bundesadler
Narodowe godło Austrii

Odbiór komunizmu w Polsce po transformacji ustroju

“Ogólnopolskie badania CBOS dotyczące dekomunizacji przyniosły bardzo interesujące wnioski. Na przykład jeszcze w 2007 roku 65% badanych stwierdziło, że nie ma dla nich znaczenia, kto jest patronem ulicy lub placu w ich miejscu zamieszkania… Jeszcze ciekawszych spostrzeżeń dostarczają nowsze badania z 2018 roku. Około 55% badanych stwierdziło wtedy, że w ich okolicy dekomunizacji w ostatnim czasie nie było, a twierdząco odpowiedziało około 29% respondentów. Co więcej, na pytanie o poparcie dekomunizacji odpowiedzi rozłożyły się bardzo równomiernie – 43% badanych w mniejszym lub większym stopniu aprobowało działania dekomunizacyjne nazw ulic, a przeciwnego zdania było 44%.”[5]

Nota bibliograficzna (dostęp 02.05.2023)

[1] – “☭” U+262D: Hammer And Sickle (Unicode Character) (unicodeplus.com)

[2] – [Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego] – Art. 256. – Kodeks karny. – Dz.U.2022.1138 t.j. – OpenLEX

[3] – Polska Wikipedia

[4] – Wikipedia Anglojęzyczna

[5] – Kultura w Polsce w XXI wieku, Konteksty społeczne, kulturowe i medialne. Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Patrycja Goryń, Marta Faustyna Zaniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-655-2, Białystok 2020